اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۹۰×۳۰
 • کاربرد دیوار
 • نوع لعاب مات
 • افکت دارد

اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۹۰×۳۰
 • کاربرد دیوار
 • نوع لعاب مات
 • افکت دارد

اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۹۰×۳۰
 • کاربرد دیوار
 • نوع لعاب مات
 • افکت ندارد

اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۹۰×۳۰
 • کاربرد دیوار
 • نوع لعاب مات
 • افکت ندارد

اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۹۰×۳۰
 • کاربرد دیوار
 • نوع لعاب مات
 • افکت ندارد

اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۹۰×۳۰
 • کاربرد دیوار
 • نوع لعاب مات
 • افکت ندارد

اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۹۰×۳۰
 • کاربرد دیوار
 • نوع لعاب مات
 • افکت ندارد

اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۸۰×۸۰
 • کاربرد کف
 • نوع لعاب پولیش
 • افکت دارد

اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۸۰×۸۰
 • کاربرد کف
 • نوع لعاب پولیش
 • افکت ندارد

اطلاعات تکميلي

 • برند فورتیکو پلاس
 • ابعاد ۸۰×۸۰
 • کاربرد کف
 • نوع لعاب پولیش
 • افکت ندارد